Skar leir

Nødvendige rehabiliteringsarbeider som legger til rette for fremtidig bruk av leieren

Bevaringsverdig bygg med antikvarisk rehabilitering
Tilrettelegging for fremtidig bruk

Innerst i Maridalen ligger den tidligere militære leiren Skar leir. Oslo kommune kjøpte leiren av Forsvarsbygg i 2007, med ønske om å sikre verdifulle arealer i marka og se på mulig bruk til kommunale formål. For at bygg i Skar leir skal kunne tas i bruk, må den nødvendige infrastrukturen som mangler i dag på plass. J.I. Bygg har fått oppdraget med å gjøre dette arbeidet.

Arbeidet som skal gjøres innebærer blant annet å få på plass ny teknisk infrastruktur. For å sikre dette skal det legges nye vann- og avløpsledninger, inkludert systemer for rensing, nytt strømfordelingssystem for byggene og system for oppvarming basert på bergvarme. Ny teknisk infrastruktur er i tråd med vedtatt plan for den fremtidige bruken av leiren. Dette krever tett kontakt med Byantikvaren, for å ivareta vernehensyn som gjelder for flere av byggene.

I tillegg har teknisk rom i kjeller blitt rehabilitert, hvor det ble fjernet løs puss og betong, reparert armering og pusset vegger. Gulv har blitt saget opp og nye bunnledninger og pumpekum har blitt satt ned. Innvendig i byggene klargjør vi for tilkobling av vann, varme og spillvann ved å sage opp gulvene og sette ned i kummer i grunn. Her vil vann, avløp, varme og strøm føres inn. Det leveres også nye brannkummer og brannvannsledning. Inngangspartiet på administrasjonsbygget skal restaureres, og det vil etableres rigglokaler i eksisterende bygg, kontorer, garderobe, spiserom, møterom og toaletter, som kommunen tar over ved prosjektets slutt.

DNT (Den Norske Turistforeningen) benytter deler av området, så det har vært nødvendig å ta spesielle hensyn med tanke på at det er bygg i drift på området.

Miljøtiltak

I tråd med kontrakten og de spesifikke kravene som var satt av oppdragsgiver Oslo kommune for å oppnå en fossilfri byggeplass, er byggeplassen på Skar leir blitt driftet som en mellomting mellom fossil- og utslippsfri. En fossilfri byggeplass er av Miljødirektoratet definert som en byggeplass som gir null utslipp av fossil CO2. Anleggsmaskiner på plassen skal gå på biodrivstoff, strøm eller hydrogen i stedet for diesel. Byggvarme og byggtørk skal bruke fjernvarme, elektrisitet eller bioenergi i stedet for diesel eller propan.I tillegg til tiltak som er nødvendige for å oppnå kravet, valgte J.I. Bygg å sette inn ytterligere tiltak for å redusere utslipp og bidra til en mer bærekraftig byggeprosess. Det ble valgt en kombinasjon mellom fossilfrie anleggsmaskiner og elektriske anleggsmaskiner. Av de elektriske anleggsmaskinene inkluderte dette elektriske hjullastere, ulike typer elektriske gravemaskiner og elektrisk lastebil. For å støtte drift og lading av de elektriske maskinene, ble det installert ladestasjoner på byggeplassen.

Les mer om miljøtiltakene på byggeplassen her.

Prosjektdetaljer

Prosjekt:
Skar leir

Oppdragsgiver:
Eiendoms- og fornyelsesetaten Oslo kommune

Entrepriseform:
Generalentreprise

Adresse:
Maridalsveien 621, Oslo

Prosjektstørrelse:
Anleggsområdet består av 30 000 m2

Oppstart:
2022

Andre prosjekter

Se alle prosjekter