Leverandørportalen

Webhotell

Web-hotellet er vår digitale samhandlingsplattform for deling av informasjon og dokumenter med våre samarbeidspartnere.

Etiske retningslinjer

J.I. Bygg har utarbeidet etiske retningslinjer som skal ligge til grunn for all vår virksomhet. Retningslinjene beskriver minstekrav til etisk og samfunnsansvarlig opptreden i J.I. Bygg, herunder respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljøhensyn, krav til HMS og krav til etisk forretningsførsel. De av våre samarbeidspartnere som ikke allerede har gjort dette, oppfordres til å utarbeide egne etiske retningslinjer. Under alle omstendigheter krever vi at våre leverandører respekterer og arbeider lojalt for å etterleve våre oppdragsgiveres og J.I. Bygg sine etiske retningslinjer.

Miljøfyrtårn

J.I. Bygg er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift siden 2012. Dette innebærer at miljøhensyn søkes ivaretatt i vårt internkontrollsystem, og gjennomføres i praksis gjennom blant annet styring og planlegging av innkjøp av varer og tjenester, avfallshåndtering, transport, energibruk og arbeidsmiljø.

Kontraktsbestemmelser

Inngåelse av kontrakter med våre underentreprenører, skjer på grunnlag av J.I. Bygg sine generelle kontraktsbestemmelser og Norsk Standards alminnelige kontraktsbestemmelser.

Inntakskontroll

For å sikre seriøsitet i alle kontraktsledd, gjennomfører vi inntakskontroll av våre leverandører.