Bærekraft

Mennesker og miljø har alltid vært viktig for oss i J.I. Bygg. Ansvarlighet er den røde tråden i våre kjerneverdier, etiske retningslinjer og KHMS-arbeid.

Forpliktelsen til å ivareta klima, miljø og sosiale forhold i tråd med bærekraftstanken, er forankret i hele vår virksomhet, fra styret som har vedtatt målsettingene, til lærlingen som sørger for at avfallet havner i riktig container.

Å befeste ansvarligheten ved å tilslutte seg FNs bærekraftsmål, er en selvfølge.

Les også hvordan vi jobber med HMS

J.I. Bygg skal bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål

Ønsket om å bidra der vi kan, gjelder alle FNs bærekraftsmål. Vi ønsker å sette innsatsen spesielt inn der vi mener den vil gjøre størst forskjell, og har derfor valgt å prioritere disse målene.

Vi skal bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål

Utvikling

Innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

Bærekraftige byer og samfunn

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

Samarbeid for målene

Samarbeid for å nå målene

Prosjektgjennomføring

God helse

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land

Bærekraftig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Stoppe klimaendringene

Stoppe klimaendringene og konsekvensene av dem

Prosjektene våre skal gjennomføres på en slik måte at det ytre miljøet belastes i minst mulig grad

Det er i prosjektgjennomføringen vår at vi først og fremst kan gjøre en forskjell. Vi etterstreber å påvirke våre oppdragsgivere og andre beslutningstakere til å utvikle grønne prosjekter og til å gjøre bærekraftige valg. Vi kan tilby kundene våre bærekraftige materialer og løsninger, og søker oss aktivt til prosjekter med miljøprofil. Under egen prosjektering og utførelse ivaretas miljøhensyn blant annet gjennom styring og planlegging av avfallshåndtering, transport og energibruk og innkjøp av varer og tjenester.

J.I. Bygg skal være en virksomhet med sikkert og trivelig arbeidsmiljø

Vi ønsker at både egne og leverandørers ansatte skal ha et langt og godt arbeidsliv, der ingen blir syke eller skadet som følge av arbeidet. Vi har en nullvisjon for skader og ulykker.

Sammen med våre kunder, rådgivere og underentreprenører gjør vi grundige risikovurderinger gjennom alle prosjektets faser, og følger opp med tiltak for å fjerne eller minimere risikoen. Som arbeidsgiver og samordningsbedrift setter vi sikkerheten først i fremdriftsplanlegging, koordinering, sikringstiltak og riggorganisering. Vi legger stor vekt på å bygge en sterk sikkerhetskultur, blant annet gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling og tilpasset HMS-opplæring av våre ansatte. Internkontrollsystemet er digitalt og tilgjengeliggjort for å sikre at alle ledd har nødvendig kunnskap og verktøy tilgjengelig.

For å sikre seriøsitet i alle kontraktsledd, stiller vi krav om StartBANK-registrering og gjennomfører inntakskontroll av våre underentreprenører. Vi begrenser også antall ledd i kontraktskjeden. Vi ønsker at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er ivaretatt i hele leverandørkjeden. Vi skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å minimere risikoen for faktiske og mulige negative konsekvenser knyttet til produkter eller tjenester vi mottar gjennom leverandørkjeden.

Bærekraftig verdiskapning for samfunnet, skal føre til forbedret kvalitet og lønnsomhet for virksomheten

Verdens utfordringer skaper også nye muligheter og innovasjon. Vi mener at rene, bærekraftige produkter og tjenester er hva som vil bestå i framtiden. Rammevilkårene for bransjen vår endres i bærekraftig retning, og ved å møte disse sikrer vi vår framtidig konkurransekraft.

Miljøfyrtårn

J.I. Bygg har vært sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift siden 2012, og det er en viktig del av vårt bærekraftsarbeid å opprettholde denne sertifiseringen. Miljøfyrtårn-ordningen hjelper oss i å lykkes med miljøarbeidet, gjennom å tilby konkrete verktøy for å gjennomføre effektive miljøforbedringer. Sertifiseringen forutsetter løpende kartlegging og utvikling av virksomheten, og årlig rapportering bidrar til å holde oss skjerpet. Mange av våre leverandører er også miljøsertifiserte. Vi oppfordrer våre samarbeidspartnere til miljøsertifisering gjennom en av de offisielle ordningene, som Miljøfyrtårn, ISO 14001, eller EMAS.

Miljørapporter

Vi setter pris på innspill og forslag til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av vår virksomhet kan forbedres. Send gjerne en e-post til baerekraft@jibygg.no. Det er ønskelig at emnefeltet merkes «Bærekraft – Innspill».