HMS

Mål og virkemidler 

J.I. Bygg skal være en bedrift med sikkert og trivelig arbeidsmiljø. Ledelsen og ansatte skal ta vare på bedriftens bygninger og materiell, arbeide målrettet for å sikre et trygt fysisk arbeidsmiljø, og for at virksomheten belaster det ytre miljø i minst mulig grad. Videre skal ledelse og ansatte skal ta vare på de menneskelige ressurser i bedriften. Vårt mål er at alle ansatte, uansett funksjon, skal oppleve hverdagen som utfordrende, motiverende, spennende og variert. 

Målene skal nåes gjennom systematisk HMS-arbeid. Dette arbeidet skal samtidig bidra til å forbedre kvalitet og lønnsomhet i bedriften.

Som totalentreprenør og samordningsbedrift har J.I. Bygg utviklet et overordnet HMS-system som inkluderer egne ansatte, ansatte hos kontraktsmedhjelpere og eventuelt innleid arbeidskraft. Vi stiller samme strenge krav til våre samarbeidspartnere og leverandører som til oss selv, og vi forventer at våre samarbeidspartnere og leverandører deltar aktivt i arbeidet med å holde arbeidsplassene trygge. En gjensidig forståelse for riktige løsninger, gode rutiner og tett dialog er avgjørende for at vi skal nå våre mål.

I praksis anvender vi en rekke virkemidler for å oppnå og vedlikeholde et trygt, helsefremmende og positivt arbeidsmiljø for våre ansatte. Blant disse er:   

  • Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
  • Bedriftshelstjeneste
  • Fokus på god planlegging, løpende risikovurdering, og Sikker Jobb Analyse (SJA)
  • Opplæring og kompetanseutvikling
  • Sykefraværoppfølging
  • Sosiale tilbud
  • Bedriftsidrett

SHA

Ved behov hjelper og veileder vi kunde i forhold til Byggherreforskriften og det ansvar for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) som er ilagt byggherre. J.I. Bygg kan også tilby å ivareta rollene som byggherres SHA-koordinator for prosjektering (SHA KP) og koordinator for utførelse (SHA KU).

Miljø

J.I. Bygg er med på å skape morgendagens samfunn i form av nye hjem, kontorer, industribygg og infrastruktur. Det vi bygger utgjør en positiv verdi for samfunnet. Et overordnet mål er at prosjektene våre også gjennomføres på en slik måte at miljøet belastes i minst mulig grad.
 
J.I. Bygg er Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette innebærer blant annet at vi oppfyller bransjetilpassede miljøkrav, og at vi systematisk arbeider med tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.